O nama
Kontakti

URED DIREKTORA
mr.oec. Mijo Šepak
Tel: (044) 691-413
E-mail: direktor@moslavina-kutina.hr

SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE
Renato Beronić, dipl.ing.
Tel: (044) 691-426
E-mail: renato.beronic@moslavina-kutina.hr
Ivica Tomljenović, ing.
Tel: (044) 679-259
E-mail: ivica.tomljenovic@moslavina-kutina.hr

SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.
Tel: (044) 691-432
E-mail: lovorko.labas@moslavina-kutina.hr

SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA, OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
mr.sc. Josipa Lisak Klepica, dipl.oec.
Tel: (044) 691-415
E-mail: josipa.lisak_klepica@moslavina-kutina.hr
Helena Haić, bacc.oec.
Tel: (044) 691-418
E-mail: helena.haic@moslavina-kutina.hr

Ivana Canjuga, dipl.iur.
Tel: (044) 691-428
E-mail: ivana.canjuga@moslavina-kutina.hr

Ksenija Sedlaček Gluščić, bacc.admin.publ.

Tel: (044) 691-430

E-mail: ksenija.sedlacek_gluscic@moslavina-kutina.hr


SEKTOR RAZVOJA, INVESTICIJA I GRAĐENJA
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.
Tel: (044) 691-432
E-mail: lovorko.labas@moslavina-kutina.hr

Za ostale telefonske brojeve molimo pogledati „Telefonski imenik“ 

Uprava

Društvo Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju postoji od 1961. godine, a pod ovim imenom Moslavina d.o.o. djeluje od listopada 1996. godine. Odluka o organiziranju usklađena je sa odredbama ZTD-a i sastavljena u obliku društvenog ugovora.

Djelatnosti društva su: proizvodnja i opskrba pitkom vodom te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te održavanje.
Društvo danas zapošljava oko 80 radnika.

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak
Rođen u Kutini 1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kutini, a fakultet i magisterij u Zagrebu. Na mjestu direktora je od 2002. godine.Skupština društva
Skupštinu društva Moslavina d.o.o. Kutina čine zakonski zastupnici vlasnika: Gradonačelnik Grada Kutine, Gradonačelnik Grada Popovače i Načelnik Općine Velika Ludina.

Nadzorni odbor
Odlukom Skupštine društva Nadzorni odbor društva ima pet članova. Četiri člana nadzornog odbora imenovala je Skupština društva, a jednog člana Radničko vijeće društva. Skupština je imenovala dva člana iz Grada Kutine, jednog člana iz Grada Popovače i jednog člana iz Općine Velika Ludina.

Vlasnička struktura
Društvo Moslavina d.o.o. Kutina je u vlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina, na čijem području djeluje, u slijedećem omjeru:
1. Grad Kutina                 61 %
2. Grad Popovača           32 %
3. Općina Velika Ludina   7 %

Osnovne organizacijske vrijednosti i princip rada Moslavine d.o.o.

Društvo je u 2018. g implementiralo ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001:2015 (zaštita okoliša), te je 11.01.2019 godine uspješno završio proces certifikacije sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2005) i sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO14001:2015).

Ciljevi provedene certifikacije ISO 9001:2015 su:

  • - da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme
  • - potvrda da je Društvo sposobno provoditi politiku i ciljeve organizacije, te da ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi
  • - definiranje područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja
  • - ocjena uspješnosti i učinkovitosti provođenja sustava upravljanja u organizaciji

U okviru definiranog opsega sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001: 2015), organizacija mora utvrditi aspekte okoliša svojih aktivnosti koje može nadzirati i one na koje može utjecati, i njihove povezane utjecaje na okoliš, uzevši u obzir perspektivu životnog ciklusa.

Organizacija mora održavati dokumentirane informacije o svojim:

  • - aspektima okoliša i povezanim utjecajima na okoliš;
  • - kriterijima korištenim za utvrđivanje značajnih aspekta okoliša;
  • - značajnim aspektima okoliša.

 

VIZIJA

Vizija nam ukazuje na nužnost vrednovanja ljudskih i materijalnih potencijala radi stvaranja bogatstva i blagostanja i to ne samo kroz ostvareno u obliku ekonomskih koristi, već i kroz stvaranje novih mogućnosti u okviru  društvenog života područja prilikom čega iznimno značenje ima uključivanje lokalnog stanovništva, te drugih institucija i privrednih subjekata, te njihovo upoznavanje i simultano prilagođavanje novim uvjetima poslovnog djelovanja, jačanje konkurentnosti na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu, poticanje novih kvaliteta ponude, kulturni rast i bolje vrednovanje resursa kojima Društvo raspolaže kao strateški važnim elementima.

 

 

 

 

MISIJA

Sadržaj misije mora podrazumijeva protekli razvoj Društva, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Sastavni dio misije i njezina suština djeluje motivirajuće za zaposlenike i izražava osnovnu politiku Društva. Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava.

U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njezinog postojanja.

 

CILJEVI

Opći cilj 1 - Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Provedba projekata razvoja vodnih usluga 

Nominacija i ostvarenje projekata prema EU:
- projekt „Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača“  u vrijednosti od 180 milijuna kuna
- Nominirati projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Ludina za sufinanciranje iz fondova EU (cca 40 mil.kn)
- Nominirati projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić za sufinanciranje iz fondova EU (cca 42 mil.kn)

Provedbom EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina (razdoblje 2019.-2023. godine) očekuje se slijedeće:
- Izgradnja uređaja za pročistač otpadnih voda za Aglomeraciju Kutina (III. Stupanj – 23.000 ES);
- Izgradnja uređaja za kondicioniranje Ravnik i novih zdenaca (2 kom)
- Rekonstrukcija i gradnja magistralne i lokalne vodovodne mreže (ukupno 78.046 m)
- Rekonstrukcija i gradnja kanalizacijske mreže (ukupno 52.212 m)
- Nabava opreme za održavanje sustava

Opći cilj 2 - Postizanje održivog poslovanja Društva

Postizanje održivog poslovanja Društva kroz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži (održavanje optimalnog gubitka), racionalizaciju troškova i povećanje naplate potraživanja
Omogućiti  i priključiti potrošače na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Racionalizacija troškova
Povećanje naplate potraživanja

Opći cilj 3

Planiranje i realizacija projekata