GDPR
Zaštita osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti MOSLAVINE d.o.o.

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Ovom Izjavom o povjerljivosti MOSLAVINA d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Službenom mrežnom stranicom www.moslavina-kutina.hr upravlja MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Kutini na adresi Zagrebačka 1, OIB 98526328089, koji je voditelj obrade podataka.

Potpisom zahtjeva smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.
Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca, koji se nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti na adresi Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav i obavljanje drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe, od 30.12.2011. godine.
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje, od 23.12.2010. godine.
Zakon o vodama (NN 153/2009, 130/2011, 56/2013, 14/2014, 46/2018)

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva ispitanika za ostvarivanje usluge dostupnim na našoj stranici.

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka Sanji Markus na e-mail adresu: sanja.markus@moslavina-kutina.hr ili na adresi Društva.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, te je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Sanja Markus
Telefon: 044/691-413
Fax: 044/691-421
e-mail: sanja.markus@moslavina-kutina.hr

Zakoni i propisi:

Zakon o provedbi Opće uredbe osobnih podataka (NN 42/18)
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Službeni list EU L 119/1)


Interni akti:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o uporabi i sigurnosti informatičkog sustava Moslavine d.o.o.
Koje osobne podatke korisnika obrađujemo?

Obrasci:

Obrazac – Zahtjev ispitanika

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje ili kojima raspolaže Moslavina d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) – dalje u tekstu: Zakon. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu ‘Informacija’ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Službenik za informiranje:

Ksenija Sedlaček Gluščić
Telefon: 044/691-430
e-mail: ksenija.sedlacek@moslavina-kutina.hr

Uputa o pravu na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu/ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade (NN 12/14), (NN 15/14)

Prilozi:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
Odluka o ustroju službenog upisnika

Izvještaji:

Godišnje izvješće za 2015. godinu
Godišnje izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće za 2017. godinu (csv)
Godišnje izvješće za 2018. godinu (csv)