Pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje ili kojima raspolaže Moslavina d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) – dalje u tekstu: Zakon. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu ‘Informacija’ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Službenik za informiranje:

Ivana Canjuga, dipl. iur.
Telefon: 044/691-428
e-mail: ivana.canjuga@moslavina-kutina.hr

Uputa o pravu na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu/ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade (NN 12/14), (NN 15/14)

Prilozi:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
Odluka o ustroju službenog upisnika

Izvještaji:

Godišnje izvješće za 2015. godinu
Godišnje izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće za 2017. godinu (csv)
Godišnje izvješće za 2018. godinu (csv)

 Godišnje izvješće za 2019. godinu (csv)

 Godišnje izvješće za 2020. godinu (csv)

 Godišnje izvješće za 2021. godinu (csv)

 Godišnje izvješće za 2022. godinu (csv)