Galerija
Otvaranje magistralnog vodovoda Kutina - Lipovljani
Potpisivanje ugovora za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode - Ravnik II
Potpisivanje ugovora o izvođenju radova - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina - grupe A.1 i A.2 te naknadno grupa A.3
UPOV (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Kutina
Snimka UPOV Kutina iz zraka
Kanalizacija - reklama
Dostava vode - reklama
30 godina crpilišta vode Ravnik
Magistralni vodovod Kutina - Lipovljani
Otvaranje magistralnog vodovoda Kutina - Lipovljani