Zakoni
Etički kodeks

Etičkim kodeksom Moslavine d.o.o. utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika Moslavine d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.
Na temelju članka 13. Etičkog kodeksa direktor Društva Moslavine d.o.o. imenovao je Etičko povjerenstvo, koje obavlja slijedeće poslove:
promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika Moslavine d.o.o., te odnosima zaposlenika prema građanima,
zaprima pritužbe zaposlenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika,
provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci predsjednika etičkog povjerenstva:
Ivana Canjuga, mag.iur.
Voditelj općih i pravnih poslova
Tel.: 044/691-428
Fax.:044/691-414
E-mail: protokol@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Etički kodeks i Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa Moslavina d.o.o.

Zakoni i propisi

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  66/19, 36/24


ZAKON O VODNIM USLUGAMA

Zakon o vodnim uslugama NN 66/19


ZAKON O VODAMA

Zakon o vodama NN 66/19, 84/21, 47/23


ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 30/23


ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16, 114/22


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Zakon o zaštiti potrošača NN 19/22, 59/23 


ZAKON O GRADNJI

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, 69/22 


ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLAMA U JAVNOM SEKTORU

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN 78/15, 102/19 


UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA

Uredba o uslužnim područjima NN 70/23


UREDBA O METODOLOGIJI ZA OREĐIVANJE CIJENE VODNIH USLUGA

Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga NN


UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI 

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva NN 112/10 


UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA 

Uredba o visini naknade za zaštitu voda članak NN 82/10

Uredba o visini naknade za zaštitu voda članak NN 83/12

Uredba o visini naknade za zaštitu voda članak NN 151/13

Uredba o visini naknade za zaštitu voda članak NN 116/18

Uredba o visini naknade za zaštitu voda članak NN 33/24 


UREDBA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODNIH USLUGA 

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga NN 70/23


UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA 

Uredba o visini naknade za korištenje voda  NN 82/10

Uredba o visini naknade za korištenje voda  NN 83/12

Uredba o visini naknade za korištenje voda  NN 10/14

Uredba o visini naknade za korištenje voda  NN 32/20

Uredba o visini naknade za korištenje voda  NN 140/22

Uredba o visini naknade za korištenje voda  NN 158/23


UREDBA O VREDNOVANJU UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA 

Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga NN 70/23


PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI 

Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji NN 24/18


PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA 

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta NN  66/11

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta NN  47/13


PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda NN  48/19


PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN  26/20


PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA...

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN 3/11


PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda NN 3/20


Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) utvrđena je obveza direktora društva da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12), utvrđena je dužnost direktora društva da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti.

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Ksenija Sedlaček Gluščić, bacc.admin.publ.
Telefon: 044/691-430
Fax: 044/691-425
e-mail: ksenija.sedlacek_gluscic@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)