Zahtjevi
Zahtjev za priključenje nekrenine na vodu i odvodnju
ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NEKRETNINE NA KOMUNALNU VODNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU OTPADNIH VODA
 
Kratak opis: 

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na vodne usluge sukladno Zakonu o vodama u roku 12 mjeseci od izgradnje vodne infrastrukture. Za priključenje građevine ili druge nekretnine na vodovodnu mrežu vlasnik mora ispuniti Zahtjev. Zahtjev sadrži podatke o građevini ili nekretnini i podatke o vlasniku građevine koji se dokumentiraju vlasničkim listom i građevinskom dozvolom za tu građevinu ili nekretninu.


Za dodatne informacije: Sektor Razvoja, investicija i građenja, Filip Badanjak, struc. spec. ing. sec. telefon: (044) 691-436 

mail: filip.badanjak@moslavina-kutina.hr

Način predaje zahtjeva:
Zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu ispunjava i predaje vlasnik građevine ili druge nekretnine, odnosno njegov opunomoćenik, na adresi isporučitelja Školska 4, Kutina, prizemlje - soba 008 (Filip Badanjak) ili prethodno popunjeni šalje putem pošte na istu adresu ili isti možete poslati na mail: filip.badanjak@moslavina-kutina.hr . Uz zahtjev potrebno je priložiti obavezne priloge (u nastavku)

Radno vrijeme: stranke se primaju radnim danom od 7,00 - 9,00 sati i od 11,00 - 15,00 sati.

Obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: 
- dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (vlasnički list ne stariji od 6 mjeseci - može i verzija sa "e-pravosuđe");
- ukoliko je građevina izgrađena prije 15.02.1968. a ne posjeduje Građevinsku dozvolu, potrebno je priložiti Uvjerenje ureda za katastar da je na toj katastarskoj čestiti evidentirana građevina prije tog datuma;
- ukoliko je građevina izgrađena nakon 15.02.1968. potrebno je priložiti pravomoćnu Građevnu dozvolu, Rješenje o uvjetima građenja ili Rješenje o izvedenom stanju
- za građevine u postupku legalizacije potrebno je priložiti kopiju Zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju

Trajanje procesa za obradu zahtjeva:
Zaprimljene Zahtjeve za priključenje na vodne usluge Isporučitelj prosljeđuje Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, područna jedinica Sisak, koja će za svaki Zahtjev izdati obavijest da li se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine u skladu sa člankom 107. Zakona o gradnji.

Nakon dobivanja Potvrde Uprave za inspekcijske poslove, Distributer obavještava Podnositelja zahtjeva da može doći osobno potpisati Ugovor te mu izdaje Suglasnost. Distributer kao prilog Ugovoru Podnositelju zahtjeva prilaže prethodno izrađen troškovnik radova priključenja, a nakon što Podnositelj plati radove po tom Ugovoru otvora se Radni nalog za izvođenje radova.

Isporučitelj je obvezan izvršiti priključenje građevine ili druge nekretnine na vodne usluge u roku od 30 dana od dana kada je Naručitelj obavijestio Isporučitelja da je pripravio sve sa svoje strane za spajanje.

NAPOMENA: Uređaj za povećanje ili smanjenje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.
 

Zahtjev za posebne uvjete i potvrdu glavnog projekta

POSEBNI UVJETI

 

Izdaje se: za potrebe ishođenja lokacijske dozvole odnosno izrade glavnog projekta

 

Odgovorna služba i osoba: Sektor Razvoja, investicija i građenja, Mirela Periša, mag.ing.aedif. telefon: 691-431, mail: mirela.perisa@moslavina-kutina.hr

 

Način predaje zahtjeva: Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta odvija se elektroničkim putem primjenom sustava eDozvola, a posebni uvjeti izdaju se kao elektroničke isprave.

 

U svrhu izrade glavnog projekta projektant će zatražiti putem nadležnog upravnog tijela za graditeljstvo i prostorno uređenje utvrđivanje posebnih uvjeta u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. Nadležno upravno tijelo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: idejni projekt (dostavljen u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola)

 

Trajanje procesa izdavanja posebnih uvjeta: zakonski rok od 15 dana od dana primitka poziva upravnog tijela, odnosno 30 dana ako se radi o potvrdi glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1. skupinu građevina.


POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Izdaje se: za potrebe ishođenja građevne dozvole

 

Odgovorna služba i osoba: Sektor Razvoja, investicija i građenja, Mirela Periša, mag.ing.aedif. telefon: 691-431, mail: mirela.perisa@moslavina-kutina.hr

 

Način predaje zahtjeva: komunikacija u postupcima izdavanja potvrde glavnog projekta odvija se elektroničkim putem primjenom sustava eDozvola, a potvrda glavnog projekta izdaje se kao elektronička isprava.

 

Radi utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima.

 

Obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: glavni projekt (dostavljen u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola)

 

Trajanje procesa za obradu zahtjeva: zakonski rok od 15 dana od dana primitka poziva upravnog tijela, odnosno 30 dana ako se radi o potvrdi glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1. skupinu građevina.

 

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete i uvjete priključenja u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt dostupan je putem sustava eDozvola.