Zahtjevi
Zahtjev za priključenje nekrenine na vodu i odvodnju
ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NEKRETNINE NA KOMUNALNU VODNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU OTPADNIH VODA
 
Kratak opis: 

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (čl. 5. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge). Za priključenje građevine ili druge nekretnine na vodovodnu mrežu vlasnik mora ispuniti Zahtjev. Zahtjev sadrži podatke o građevini ili nekretnini i podatke o vlasniku građevine koji se dokumentiraju vlasničkim listom i građevinskom dozvolom za tu građevinu ili nekretninu.


Za dodatne informacije: Sektor Razvoja, investicija i građenja, Dinko Doležal, mag.ing.el. telefon: (044) 691-424 

mail: dinko.dolezal@moslavina-kutina.hr

Način predaje zahtjeva:
Zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu ispunjava i predaje vlasnik građevine ili druge nekretnine, odnosno njegov oponumočenik, na adresi isporučitelja Školska 4, Kutina, prizemlje - soba 008 (Dinko Doležal) ili prethodno popunjeni šalje putem pošte na istu adresu ili isti možete poslati na mail: dinko.dolezal@moslavina-kutina.hr . Uz zahtjev potrebno je priložiti obavezne priloge (u nastavku)

Radno vrijeme: stranke se primaju radnim danom od 7,00 - 9,00 sati i od 11,00 - 15,00 sati.

Obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: 
- dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (vlasnički list ne stariji od 6 mjeseci - može i verzija sa "e-pravosuđe");
- ukoliko je građevina izgrađena prije 15.02.1968. a ne posjeduje Građevinsku dozvolu, potrebno je priložiti Uvjerenje ureda za katastar da je na toj katastarskoj čestiti evidentirana građevina prije tog datuma;
- ukoliko je građevina izgrađena nakon 15.02.1968. potrebno je priložiti pravomoćnu Građevnu dozvolu, Rješenje o uvjetima građenja ili Rješenje o izvedenom stanju
- za građevine u postupku legalizacije potrebno je priložiti kopiju Zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju

Trajanje procesa za obradu zahtjeva:
Zaprimljene Zahtjeve za priključenje na vodoopskrbni sustav Isporučitelj prosljeđuje  Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, područna jedinica Kutina, koja će za svaki Zahtjev izdati Potvrdu o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (sukladno čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 82/04).

Nakon dobivanja Potvrde Uprave za inspekcijske poslove, Distributer obavještava Podnositelja zahtjeva da može doći osobno potpisati Ugovor te mu izdaje Suglasnost. Distributer kao prilog Ugovoru Podnositelju zahtjeva prilaže prethodno izrađen troškovnik radova priključenja, a nakon što Podnositelj plati radove po tom Ugovoru može otvoriti Radni nalog u komercijali Isporučitelja.

Komunalno društvo (Isporučitelj) obvezno je izvršiti priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana kada je vlasnik otvorio Radni nalog.

NAPOMENA: Uređaj za povećanje ili smanjenje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.
 

Zahtjev za posebne uvjete i suglasnost na glavni projekt

ZAHTJEV ZA POSEBNE UVJETE - IZDAJE SE ZA POTREBE ISHOĐENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Odgovorna služba i osoba: Sektor Razvoja, investicija i građenja, Ljubo Petrović, (prijem stranaka), telefon: 691-434

Način predaje zahtjeva: putem vanjske ustanove, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, ali može se i osobno u UPRAVNOJ ZGRADI Moslavina d.o.o., Školska 4, Kutina (soba 006). Ljubo Petrović, telefon: 691-434, faks: 691-414

Obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: idejno rješenje (ne zadržava se primjerak)

Trajanje procesa za obradu zahtjeva: do 10 dana
Naplata zatražene usluge: Pravne osobe račun dobivaju poštom na naznačenu adresu u zahtjevu -240,00 kn + PDV, fizičke osobe račun - 100 kn +PDV

Podizanje predmeta: Riješeni predmet vraća se stranki. Ukoliko se zahtjev predao osobno predmet se podiže: UPRAVNA ZGRADA Moslavina d.o.o., Ljubo Petrović, telefon: 691-434. RADNO VRIJEME: svaki radni dan od 7-15 sati.

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST NA GLAVNI PROJEKT


Izdaje se: za potrebe ishođenja građevne dozvole

Odgovorna služba i osoba: Sektor Razvoja, investicija i građenja, Ljubo Petrović, Telefon: 691-434

Način predaje zahtjeva putem vanjske ustanove, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove ali može se i osobno u UPRAVNOJ ZGRADI Moslavina d.o.o., Školska 4, Kutina (soba 006) . Ljubo Petrović telefon: 691-434, faks: 691-414

Obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: glavni projekt (ne zadržava se primjerak)

Trajanje procesa za obradu zahtjeva: do 10 dana
Naplata zatražene usluge: Pravne osobe račun dobivaju poštom na naznačenu adresu u zahtjevu- 240 kn +PDV, fizičke osobe račun - 100 kn+PDV

Podizanje predmeta: Riješeni predmet vraća se stranki, ukoliko se zahtjev predao osobno predmet se podiže: UPRAVNA ZGRADA Moslavina d.o.o., Ljubo Petrović, telefon: 691-434. RADNO VRIJEME: svaki radni dan od 7-15 sati.