Početna


Distribucija i proizvodnja vode

Organizirana vodoopskrba na području grada Kutine započela je prije 60-tih godina prošlog stoljeća. Voda se tada crpila iz akumulacije Bajer kod željezničke stanice u Kutini i distribuirala do potrošača bez prethodnog pročišćavanja. Nakon izgradnje Tvornice za umjetna gnojiva u Kutini, od 1967. godine, grad Kutina je dobivao vodu iz akumulacijskog jezera Ilova, koja se pročišćavala na pogonu pripreme i prerade vode u Tvornici. U to vrijeme općina Popovača i općina Velika Ludina nisu imale organizirano javno vodoopskrbu. 1983. godine izgrađeno je Vodocrpilište Ravnik kapaciteta 80 l gdje su stvoreni preduvjeti za izgradnju distributivne mreže na području Grada Popovača i Općine Velika Ludina te za proširenje distributivne mreže Grada Kutine. Crpilište Ravnik na početku imalo 4 zdenca izbušenih na 95 do 105 m dubine, postrojenje za pripremu pitke vode, dva rezervara u velikom brdu kapaciteta 2000 m3 te 38 km magistralnog cjevovoda za opskrbu stanovništva vodom.

Danas se crpilište Ravnik sastoji od 10 zdenaca te je izgrađeno novo crpilište na području naselja Osekovo na kojem se trenutno nalazi 3 (od planiranih 5) zdenca.

Danas se vodoopskrbni sustav sastoji osim navedenog i od vodospreme u Kutini 2x1250 m3, vodospreme u Torovima 2x500 m3, 60 km magistralnih cjevovoda sa 2 crpne stanice te 328 km distributivnih cjevovoda sa 13 crpnih stanica.

U 2020. godinu startamo sa 6.576 potrošača sa područja Grada Kutine, 3.898 potrošača sa područja Grada Popovače, 754 potrošača sa područja Općine Velika Ludina te isporučujemo vodu distributeru Lipkom d.o.o. za područje Općine Lipovljani. Godišnje distribuiramo preko 1.300.000 m3 pitke vode.

Kroz EU projekt Aglomeracija Kutina izvesti će se novi Pogon za preradu vode Ravnik II, izbušiti će se 2 nova zdenca na crplištu Osekovo, rekonstruirati će se 29km stare vodoopskrbe mreže,  izraditi će se 4 crpne stanice te 49,5 km nove vodovodne mreže.

 


Odvodnja i pročišćavanje otpadne vode

Izgradnju i razvoj sustava odvodnje otpadnih voda u gradu Kutini uvjetovala je izgradnja i proširenje Tvornice mineralnih gnojiva 1968. i 1982. godine. U užem području grada Kutine izgrađen je tada mješoviti sustav odvodnje sa rasterećenjem viška oborinskih voda u vodotoke, dok je u prigradskim naseljima grada Kutine sustav javne odvodnje izgrađen samo djelomično.
Sustav javne odvodnje na području Grada Kutine pokriva veći dio naselja Kutina, Repušnica, Husain i Batina te manji dio naselja Ilova i Banova Jaruga sa izgrađenom mješovitom kanalizacijom. Otpadne i oborinske vode od gradske mreže grada Kutine prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda odvode se kolektorom promjera 1800mm gdje se prerada radi od 1990 godine. Na uređaju se odvaja kruti otpad na grubim i finim rešetkama, a pijesak, ulja i masti na pjeskolovu-mastolovu. Izbistrena voda se ispušta u recipijent, lateralni kanal Kutina – Ilova.

Sustav javne odvodnje na području Grada Popovače pokriva veći dio naselja Popovača te dio naselja Voloder i Potok sa izgrađenom kanalizacijom.

Sustav javne odvodnje na području Općine Velika Ludina pokriva dio naselja Velika Ludina i Vidrenjak.

Ukupno raspolažemo sa 120 km kanalizacijske mreže te 6 crpnih stanica na sustavu odvodnje.

Sa krajem 2019.g. imamo 6.701 potrošača sa uslugom sakupljanja otpadnih voda od čega 5.001 potrošač ima i uslugu pročišćavanja otpadnih voda. Godišnje zbrinemo preko 800.000 m3 otpadne vode od naših potrošača te preko 1.500.000 m3 oborinskih voda.

Kroz EU projekt Aglomeracija Kutina izvesti će se novi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupanja (biologija sa dodatnim uklanjanjem dušika i fosfora te anaerobna digestija i solarno sušenje mulja), rekonstruirati će se 14,5 km stare mreže sustava odvodnje,  izraditi će se 13 crpnih stanica te 37,5 km nove mreže sustava odvodnje.