Cjenik
Prikaz novih cijena vodnih usluga

NOVE CIJENE U EURIMA NA SNAZI OD 01.01.2023. GODINE.

 

Od 01.01.2023. sukladno prelasku na valutu Euro, mijenja se prikaz cijena. Cijene se računaju sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn te sukladno čl. 15. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj zaokružuju na dvije decimale. Dvojno iskazane cijene izražene u kunama su samo informativnog karaktera. 

Cijene naknada za korištenje i zaštitu voda sukladno Obavijesti Hrvatskih voda iskazuju su na više decimala no u cjenicima se prikazuju zaokružene na dvije decimale. U izračunima koriste se puni iznosi na više decimala. 

Same cijene usluga se nisu mijenjale. 

  

JAVNE USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

 

STAMBENI PROSTOR

 

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):

- Usluga javne vodoopskrbe:  2,92 € (22,00kn)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:  0,81 €  (6,10 kn)
- Usluga pročišćavanja:   0,35 €  (2,60 kn)

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):

- Usluga javne vodoopskrbe: 0,74325 €  (5,60 kn)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:  0,31853 €  (2,40 kn)
- Usluga pročišćavanja: 0,21236 €  (1,60 kn)

Naknada za razvoj (po m3):

- Grad Kutina: 0,39817 €  (3,00 kn)
- Grad Popovača: 0,39817 €  (3,00 kn)
- Općina Velika Ludina: 0,39817 €  (3,00 kn)
Naknada za korištenje voda (po m3):  0,30 € ( 2,26 kn)
Naknada za zaštitu voda (po m3):  0,13 €  (0,98 kn)

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV! Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica). 

Naknada za korištenje voda, Naknada za razvoj i varijabilni dijelovi cijena iskazani su na 5 decimalnih mjesta a Naknada za zaštitu voda sukladno odluci Hrvatskih voda iskazana je na 8 decimalnih mjesta. Fiksni dio cijena iskazuje se na dvije decimale. 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

POSLOVNI PROSTOR

 

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):

- Usluga javne vodoopskrbe:  2,92 €  (22,00kn)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 0,81 €   (6,10 kn)
- Usluga pročišćavanja:  0,35 €   (2,60 kn)

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):

- Usluga javne vodoopskrbe: 1,59267 € (12,00 kn)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 0,43135 €   (3,25 kn)
- Usluga pročišćavanja: 0,30526 €   (2,30 kn)

Naknada za razvoj (po m3):

- Grad Kutina: 0,59725 €   (4,50 kn)
- Grad Popovača: 0,59725 €   (4,50 kn)
- Općina Velika Ludina: 0,59725 €   (4,50 kn)
Naknada za korištenje voda (po m3): 0,30 €   (2,26 kn)
Naknada za zaštitu voda (po m3): 0,13 €  (0,98 kn)
 
Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV! Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica). 

Naknada za korištenje voda, Naknada za razvoj i varijabilni dijelovi cijena iskazani su na 5 decimalnih mjesta a Naknada za zaštitu voda sukladno odluci Hrvatskih voda iskazana je na 8 decimalnih mjesta. Fiksni dio cijena iskazuje se na dvije decimale. 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

 

SOCIJALNA KATEGORIJA

 

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):

- Usluga javne vodoopskrbe: 1,75 € (13,20 kn)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 0,49 €   (3,66 kn)
- Usluga pročišćavanja: 0,21 €   (1,56 kn)

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):

- Usluga javne vodoopskrbe: 0,44595 €   (3,36 kn)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 0,19112 €   (1,44 kn)
- Usluga pročišćavanja: 0,12741 €   (0,96 kn)

Naknada za razvoj (po m3):

- Grad Kutina: 0,39817 €   (3,00 kn)
- Grad Popovača: 0,39817 €   (3,00 kn)
- Općina Velika Ludina: 0,39817 €   (3,00 kn)
Naknada za korištenje voda (po m3): 0,30 €  ( 2,26 kn)
Naknada za zaštitu voda (po m3): 0,13 €   (0,98 kn)

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV! Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica).  
Povlaštena cijena za socijalnu kategoriju vrijedi do količine od 70 litara dnevno po članu kućanstva, a ostatak se naplaćuje po regularnoj cijeni za stambeni prostor.

Naknada za korištenje voda, Naknada za razvoj i varijabilni dijelovi cijena iskazani su na 5 decimalnih mjesta a Naknada za zaštitu voda sukladno odluci Hrvatskih voda iskazana je na 8 decimalnih mjesta. Fiksni dio cijena iskazuje se na dvije decimale. 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

INDIVIDUALNI SUSTAVI ODVODNJE

 

Cijena vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje određuje se u iznosu od 12,87411 €/m (97,00 kn/m3) koja se uvećava za sate rada radnika i putne troškove sukladno važećem cjeniku.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

CIJENA PRIKLJUČENJA NA USLUGU VODOOPSKRBE I ODVODNJE

 

Od svibnja 2013. ukinute su naknade za priključenje te se plaćaju samo stvarni troškovi priključenja (materijal i spoj na ulični vod zaključno sa ventilom iza vodomjera). Okvirna cijena priključka na vodoopskrbu iznosi cca 200-470 € a za odvodnju 50-110 € (ovisno o lokaciji i vrsti uličnog cjevovoda). Više informacija o uvjetima priključenja možete dobiti na telefon (044) 691- 436 (Filip Badanjak, struc. spec. ing. sec.) ili osobno u Školskoj ulici 4 u Kutini (soba 006).

 

 

 

 

 

CIJENE NA SNAZI OD 01.12.2021. - 31.12.2022. GODINE.

 

Od 01.12.2021. godine mijenjaju se cijene fiksnog i varijabilnog dijela za usluge vodoopskrbe te sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda.

Od 01.01.2022. mijenja se naknada za razvoj za područje Općine Velika Ludina

  

JAVNE USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

 

STAMBENI PROSTOR

 

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):

- Usluga javne vodoopskrbe: 22,00 kn  (2,92 €)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:  6,10 kn  (0,81 €)
- Usluga pročišćavanja: 2,60 kn  (0,35 €)

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):

- Usluga javne vodoopskrbe: 5,60 kn  (0,74 €)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 2,40 kn  (0,32 €)
- Usluga pročišćavanja: 1,60 kn  (0,21 €)

Naknada za razvoj (po m3):

- Grad Kutina: 3,00 kn  (0,40 €)
- Grad Popovača: 3,00 kn  (0,40 €)
- Općina Velika Ludina: 3,00 kn  (0,40 €)
Naknada za korištenje voda (po m3): 2,85 kn  (0,37826 €)
Naknada za zaštitu voda (po m3): 1,35 kn  (0,17917579 €)

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV! Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica). Cijene naknada za korištenje i zaštitu voda sukladno Obavijesti Hrvatskih voda izražavaju se na više decimala. 

 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

POSLOVNI PROSTOR

 

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):

- Usluga javne vodoopskrbe: 22,00 kn  (2,92 €)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 6,10 kn  (0,81 €)
- Usluga pročišćavanja: 2,60 kn  (0,35 €)

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):

- Usluga javne vodoopskrbe: 12,00 kn  (1,59 €)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 3,25 kn  (0,43 €)
- Usluga pročišćavanja: 2,30 kn  (0,31 €)

Naknada za razvoj (po m3):

- Grad Kutina: 4,50 kn  (0,60 €)
- Grad Popovača: 4,50 kn  (0,60 €)
- Općina Velika Ludina: 4,50 kn  (0,60 €)
Naknada za korištenje voda (po m3): 2,85 kn  (0,37826 €)
Naknada za zaštitu voda (po m3): 1,35 kn  (0,17917579 €)

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV! Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica). Cijene naknada za korištenje i zaštitu voda sukladno Obavijesti Hrvatskih voda izražavaju se na više decimala. 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

 

SOCIJALNA KATEGORIJA

 

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):

- Usluga javne vodoopskrbe: 13,20 kn  (1,75 €)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 3,66 kn  (0,49 €)
- Usluga pročišćavanja: 1,56 kn  (0,21 €)

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):

- Usluga javne vodoopskrbe: 3,36 kn  (0,45 €)
- Usluga sakupljanja otpadnih voda: 1,44 kn  (0,19 €)
- Usluga pročišćavanja: 0,96 kn  (0,13 €)

Naknada za razvoj (po m3):

- Grad Kutina: 3,00 kn  (0,40 €)
- Grad Popovača: 3,00 kn  (0,40 €)
- Općina Velika Ludina: 3,00 kn  (0,40 €)
Naknada za korištenje voda (po m3): 2,85 kn  (0,37826 €)
Naknada za zaštitu voda (po m3): 1,35 kn  (0,17917579 €)

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV! Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica). Cijene naknada za korištenje i zaštitu voda sukladno Obavijesti Hrvatskih voda izražavaju se na više decimala. 
Povlaštena cijena za socijalnu kategoriju vrijedi do količine od 70 litara dnevno po članu kućanstva, a ostatak se naplaćuje po regularnoj cijeni za stambeni prostor.

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

INDIVIDUALNI SUSTAVI ODVODNJE

 

Cijena vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje određuje se u iznosu od 97,00 kn/m3 (12,87 €/m3) koja se uvećava za sate rada radnika i putne troškove sukladno važećem cjeniku.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

CIJENA PRIKLJUČENJA NA USLUGU VODOOPSKRBE I ODVODNJE

 

Od svibnja 2013. ukinute su naknade za priključenje te se plaćaju samo stvarni troškovi priključenja (materijal i spoj na ulični vod zaključno sa ventilom iza vodomjera). Okvirna cijena priključka na vodoopskrbu iznosi cca 1.500-3.500 kn a za odvodnju 400-800kn (ovisno o lokaciji i vrsti uličnog cjevovoda). Više informacija o uvjetima priključenja možete dobiti na telefon (044) 691- 436 (Filip Badanjak, struc. spec. ing. sec.) ili osobno u Školskoj ulici 4 u Kutini (soba 006).