O projektuNAZIV PROJEKTA: „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 488.414.656,13 HRK
EU UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA: 262.967.282,54 HRK
TRAJANJE PROJEKTA: 2019. – 2023.

Pitka voda predstavlja najvažniji i najdragocjeniji hrvatski prirodni resurs i zato se prema njoj moramo odnositi odgovorno i s puno pozornosti.
Poduzeće Moslavina d.o.o za javnu opskrbu i odvodnju, pokrenulo je i provodi najveći infrastrukturni projekt u povijesti Grada Kutine i moslavačkog kraja. Projekt se realizira: sredstvima EU fondova, nacionalnih i sredstvima lokalne samouprave. Njegovom realizacijom ostvarit će se učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kroz vodoopskrbno područje Moslavačka Posavina.

Ugovor

Ugovor o radovima na sustavu odvodnje i vodoopskrbe uključuje:
izgradnju novih 130 km mreže aglomeracije Kutina
mogućnost priključka na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 4.376 stanovnika
mogućnost priključka na javnu vodoopskrbu za 4.838 stanovnika
pokrivenost od 92%
priključenost od 90%
smanjenje gubitaka vode na velikom dijelu mreže
smanjenje troškova izvanrednog održavanja
povećanje učinkovitosti sustava vodoopskrbe

Vodoopskrba:
nova vodoopskrbna mreža od 49,6 km sa 4 crpne stanice
novi uređaj za kondicioniranje vode Ravnik
dva bunara u Osekovu
rekonstrukcija 28,8 km postojeće vodoopskrbne mreže

Odvodnja:
nova kanalizacijska mreža dužine 38,3 km sa 17 crpnih stanica
rekonstrukcija kanalizacijske mreže ukupne dužine 13,4 km
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja sa anaerobnom digestijom i solarnim sušenjem mulja od 23 000 ES

CILJEVI

CILJ PROJEKTA:
ulaganje u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda primarno na području aglomeracije Kutina i sekundarno na području aglomeracije Popovače i Velike Ludine (područje Moslavačke Posavine) u svrhu usklađivanja s četiri direktive Europske unije, obvezujuće za sve zemlje članice:
Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ)
Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)
Direktivom o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (2006/118/EZ)
Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) s izmjenama Europske komisije iz (98/15/EZ)

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
Vodoopskrba:

razvoj koji osigurava povećanje priključenosti
osiguravanje dugoročno planiranih količina pitke vode
dugoročno smanjenje gubitaka vode
Odvodnja:
pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima i rokovima
povećanje učinkovitosti postojećeg mješovitog sustava odvodnje
razvoj i osiguravanje priključenja na javne sustave
povećanje kvalitete i sigurnosti usluga

Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova za provedbu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak.

Projekt obuhvaća izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području aglomeracije Kutina (naselja Repušnica, Kutina, Kutinska Slatina, Šartovac, Husain, Batina, Ilova) kao i ulaganja u sustav javne vodoopskrbe na području koje se nalazi u obuhvatu VP Moslavačka Posavina (naselja Ciglenica, Mikleuška, Repušnica, Kutina, Husain, Batina, Gojlo, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Šartovac, Brinjani, Stupovača)

Realizacija ovog projekta omogućit će višestruko unapređenje kvalitete života na području Grada Kutine, Grada Popovače, Općine Velika Ludina i čitave Moslavačke Posavine. Realizacijom ovog projekta podiže se ljestvica standarda života stanovnika ovog kraja, a njegova realizacija je i preduvjet za stvaranje pozitivne poslovne klime, razvoj turizma i gospodarstva u cijelosti.

Važna napomena za građane koji žive i rade u zonama radova:
Budući da se u okviru projekta izvode brojni građevinski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji vodoopskrbne mreže te izgradnji dodatnih objekata, neizbježno je uspostavljanje privremene prometne regulacije u pojedinim dijelovima grada i naseljima pa molimo naše sugrađane za strpljenje, razumijevanje i podršku projektu.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ sufinanciran je iz fondova EU – Kohezijski fond u okviru Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr