Korisnici
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku:

 1. osobno na adresi Moslavine d.o.o.
 2. elektroničkom poštom: reklamacije@moslavina-kutina.hr
 3. poštom na adresu:

Odjel za naplatu potraživanja i odnose s korisnicima

Moslavina d.o.o.

Školska ulica 4

44320 Kutina

Molimo Vas da prilikom podnošenja pisanog prigovora obvezno navedete slijedeće podatke: 

 1. Podatke o potrošaču
 2. Šifra potrošnog mjesta

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.


Obavijest o načinu podnošenja reklamacije Povjerenstvu za reklamacije potrošača

Sukladno čl. 27. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) obavještavamo potrošače da nakon primitka odgovora na pisani prigovor iz članka 10. istog Zakona odnosno po isteku roka za dostavu odgovora na pisani prigovor, mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača u pisanom obliku:

 1. osobno na adresi Moslavine d.o.o.
 2. elektroničkom poštom: reklamacije@moslavina-kutina.hr
 3. poštom na adresu:

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Moslavina d.o.o.

Školska ulica 4

44320 Kutina

Molimo Vas da prilikom podnošenja pisane reklamacije obvezno navedete slijedeće podatke: 

 1. Podatke o potrošaču
 2. Šifra potrošnog mjesta 

Odgovor na Vašu reklamaciju dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka reklamacije.


Reklamacije

Reklamacijom u smislu boljeg odnosa sa potrošačima, smatra se naročito: netočno očitavanje glavnog ili pomoćnog vodomjera, pogrešna primjena cijena, pogrešno obračunata cijena priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu i ostale reklamacije vezane uz obavljanje djelatnosti Društva.

Odgovorne osobe:

 1. Ksenija Sedlaček Gluščić, bacc.admin.publ.
 2. Dubravko Šajn, dipl.ing.
  Telefon: 691-430, 691-425 

Moslavina d.o.o. Kutina je proglasila 2006. godinu Godinom odnosa s potrošačima.

Odjel za naplatu potraživanja i odnose s korisnicima omogućuje  svim potencijalnim i postojećim korisnicima da upute pitanje ili reklamaciju vezano za naše usluge, proizvodnju i distribuciju vode te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Odjel će po primitku reklamacije evidentirati upit korisnika, proslijediti ga do rukovodioca sektora na koji se reklamacija odnosi. Korisnik će primiti odgovor u pismenom obliku u najkraćem roku ovisno o vrsti upita. 

 

Obavijest

Moslavina d.o.o. obavještava korisnike da je u slučaju obustave ili ograničenja isporuka vodne usluge, sukladno čl. 41. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), omogućena isporuka vode za ljudsku potrošnju od najmanje 50 litara po članu kućanstva dnevno, na adresi Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina, radnim danom  od ponedjeljka do petka  u vremenu od 07:00-15:00 sati.


Promjena vlasništva nad priključkom

Dužnost svakog potrošača je da promjenu vlasništva nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja i sl.) ili zbog smrti dotadašnjeg vlasnika prijavi u roku od 15 dana od nastupanja takve činjenice.
Promjenu vlasništva ili podataka o vlasniku može zatražiti isključivo vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu.

Zahtjevu za promjenu podataka vlasnika vodovodnog ili kanalizacijskog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu i/ili kanalizaciju

DOKAZ VLASNIŠTVA nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo).

Zahtjev za promjenom korisnika vodnih usluga

 

Napominjemo, da se prije dostave gore navedenog dokumenta treba izvršiti očitanje brojila, te da nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Moslavine d.o.o., jer u protivnom nećemo izvršiti prijenos.

Kompletna dokumentacija s potpisanim Zahtjevom može se dostaviti putem:
osobno na adresi Moslavine d.o.o.
elektroničkom poštom: korisnici@moslavina-kutina.hr
poštom na adresu: Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, 44320 Kutina

Odgovorna služba i osoba:
Odjel za naplatu potraživanja i odnose s korisnicima
Dubravko Šajn, dipl.ing. (prijem stranaka)
Telefon: 691-425

 

Savjeti i upute potrošačima

Da bi izbjegli mnoge moguće probleme i troškove oko vodoopskrbe, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

1. Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu i sl.) trebaju u šahti zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera).

2. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije.
Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, dogovorno sa svim stanarima), a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje.
Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na Vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti.
Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje sa cijenom daje financijski gubitak.

3. Pred zimu u mjesecu studenom ili početkom prosinca provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite. Zaštita od smrzavanja vrši se na višim područjima.

4. Ako uočite bilo kakav dotok vode u šahtu ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahte) obavijestite nas.

5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.

6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati Dežurnu službu - distribucija vode (tel: 691 426). U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari .

7. Reducir ventil iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač sam i ne smije biti ugrađen u našoj šahti, već na kućnoj instalaciji.

8. Za nenastanjene objekte kao i vrtove, bilo bi korisno imati na svom posjedu šahtu s ventilom koja se može zaključati.

9. O prekidu vodoopskrbe zbog radova na cjevovodu bit ćete obaviješteni putem sredstava javnog informiranja, našom pismenom obavijesti ili usmeno od naših radnika. Pri nailasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izljevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.

10. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina, pad tlaka, povišena temperatura ili mutež, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.

11. Namjeravate li otvoriti u svojoj kući obrt, trgovinu tj. poslovni prostor dužni ste se javiti službi za distribuciju vode i podnijeti zahtjev za otvaranje Radnog naloga za premještanje/odvajanje vodovodnog priključka, ukoliko namjeravate dozvoliti priključenje na svoju mrežu susjedne kuće, trgovine, kioska i dr., vlasnik ili korisnik te susjedne kuće odnosno poslovnog prostora dužan je u službi za distribuciju vode podnijeti Zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

12. Bit ćemo zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, npr. nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodovodnih šahti, vodovodnih priključaka ili vodospreme. Isto tako Vas molimo da nam dojavite lom hidranta, lom uličnih šahti, lom poklopaca, oštećenja naših ograda i ostalih objekata.
U jednom i drugom slučaju potrebno je ishoditi našu suglasnost te će se na temelju tih podataka izvršiti zatražene promjene. U Službu obračuna morate doći ako dođe do promjene vlasnika nekretnina, odnosno vodovodnog priključka, i sa sobom donijeti dokumente o dokazu vlasništva (ovjereni vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili sl.). Pismeno ili telefonski možete javiti promjenu adrese ili promjenu naslova za dostavu računa Službi obračuna, tel: 691-422, 691-425/ faks: 691-414 ili poštom na adresu Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, 44320 Kutina.

13. Ako iz bilo kojeg razloga nećete trošiti vodu u dužem vremenskom periodu (6 mjeseci ili više), dužni ste nas o tome obavijestiti pismeno, usmeno ili telefonski, a sve iz razloga kako bi se izbjegli problemi i troškovi vezani uz eventualnu krađu vode, krađu vodomjera, smrzavanja kao i sve ostale troškove vezane za održavanje, čitanje i baždarenje istog.

Prepravljanje ili zaključavanje naših šahti kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.