Regionalni pravci vodoopskrbe
Regionalni pravci vodoopskrbe

Sadašnji regionalni sustav vodoopskrbe Moslavačka Posavina (slika1.) ima šest dionica, ukupne duljine 32.039 metara (tablica 1.) izgrađenih pretežno ductilnim cijevima (18.684 m) i PVC cijevima (13.355 m), profila DN 280- DN 500.
Regionalni sustav će u budućnosti dobiti još tri nova pravca:
1. Osekovo – Ravnik, duljine 5,6 km, DN 500
2. Kutina – Lipovljani, duljine 17,5 km, DN 315,
3. Velika Ludina - Ivanić Grad, duljine 5,7 km i povećati se na 60,839 km.
U konačnici regionalni vodovod Moslavačka Posavina trebao bi objedinjavati potrošače sa područja od Ivanić Grada, Križa, Kloštar Ivanića preko Velike Ludine, Popovače, Kutine, Lipovljana,i Novske do Jasenovca. Sustav je zamišljen da u svakom trenutku može doći i do promjene smjera dobave pitke vode.

Tablica 1. Dionice regionalnog sustava

Dionica Profil Vrsta cijevi Dužina (m)
Kutina – Popovača (križna šahta) DN 400 ductil 15.484
Popovača (križna šahta) – Popovača (centar) DN 400 PVC 1.555
Ravnik - Vodosprema DN 500 ductil 3.200
Popovača (centar) – Donja Vlahinička DN 315 PVC 3.841
Popovača - Potok DN 315 PVC 3.200
Potok - Stružec DN 280 PVC 4.759
Ukupno:     32.039


Slika 1. Sadašnji pravci regionalnog sustava vodoopskrbe Moslavačka Posavina (Kutina-Popovača- Velika Ludina)

Raspored cijevi i čvorova podsustava Kutina-Popovača-Velika Ludina


1. Novi pravac regionalnog sustava Moslavačka Posavina: Osekovo – Ravnik

Od 24.9.2007. godine teku radovi na novom pravcu regionalnog vodovoda, pravcu Osekovo – Ravnik (slika 2.) Glavna namjena izvorišta Osekovo je dopuna postrojenja za pripremu vode Ravnik. Kada se završi ovaj projekt onda ne samo da će se riješiti pitanje sigurne količine vode nego ćemo biti i konkurentni za prodaju te vode na tržištu u našem okruženju.
Prema projektu „Hidroprojekt-ING“, Projektiranje d.o.o. Zagreb, radovi na izgradnji cjevovoda do budućeg crpilišta Osekovo teku po terminskom planu od 01.10.2007. godine. Riječ je o investiciji koju sufinanciraju Grad Kutina, Općina Popovača, Općina Velika Ludina i Hrvatske Vode. Dobavljač ductilnih cijevi ? 500 je AQUA Promet d.o.o. Zagreb. Građevinske radove izvodi tvrtka MA-CEGRA iz Kutine, a montažne Moslavina d.o.o. Kutina. Nadzor vrši tvrtka Vektor d.o.o. Sisak, nadzorni inženjer je mag. spec. Vlado Ivaniš, dipl. ing. građ.
Do 30 8. 2009. godine izvršeno je 80 % radova na vodovodu Osekovo- Ravnik. Radovi su počeli od ograde objekta Prerade vode Ravnik prema crpilištu Osekovo (zdencima LoPoZ-2 u Lonjskom polju). U 2007. godini izvedeno je 700 metara tlačnog cjevovoda, a u 2008. godini preostalih 4900 metara i zdenac LoPoZ-2 sa platoom oko zdenca. U 2009. godini započeli su radovi na Kompenzacijskoj komori i djelomično platoa ispred zdenca. Završetak platoa je planiran u 2010. godini. Iste godine planirano je puštanje u rad zdenca LoPoZ-2, tlačenje, dezinfekcija, ispiranje i puštanje u rad kompletnog tlačnog cjevovoda.

Slika 2. Tlačni cjevovod crpilište Osekovo-Ravnik


Crpilište vode Osekovo prema istražnim radovima ima konačni kapacitet 220 l/s. Voda će se trasportirati tlačnim cjevovodom DN 500 do prerade vode Ravnik.U početku voda će se crpiti samo iz jednog zdenca LoPoZ-2 optimalne izdašnosti 36.32 l/s i transportirati cjevovodom dužine 5,5 km brzinom vode od tek 0,19 m/s. Vrijeme crpljenja će biti 8,2 sata. Ukupna količina vode u punom cjevovodu je cca 1080 m3.

Trasa tlačnog cjevovoda

Cjevovod počinje priključenjem na građevinu zdenca LoPoZ-2 priključnim cjevovodom DN 250. Trasa prolazi najvećim dijelom izvan naselja preko poljoprivrednih površina, a presijeca autocestu D-4 (GP Bregana-Zagreb-Sl. Brod-Gp Bajakovo, lokalnu cestu LC u naselju Crkveno Selo i županijsku cestu ŽC 3161 u naselju Srednje Selo u Osekovu. Na slici 3. su prikazani detalji spuštanja cijevi na opremu za mikrotuneliranje ispod autoceste koju je izveo podizvođač radova Vilkograd iz Slovenije. Prolaz ispod autoceste ima zaštitu DN 800 u koju se cijev utiskuje pomoću hidrauličnog agregata.

Slika 3. Priprema ductilne cijevi DN 500 za utiskivanje ispod autoceste

Priprema cijevi za mikrotuneliranje ispod Autoceste-podizvođač Vilkograd
Spuštanje cijevi za mikrotuneliranje ispod Autoceste-podizvođač Vilkograd
Oprema za mikrotuneliranje, podizvođača Vilkograd iz Slovenije
Cijev se pomoću hidrauličnog agregata utiskuje u zaštitnu cijev tunela
Mikrotuneliranje –cijev je spremna za utiskivanje u tunel ispod autoceste
Mikrotuneliranje -pogled s druge strane


Cjevovod se križa s podzemnim instalacijama naftovoda i plinovoda tvrtki INA Naftaplin, PLINACRO i JANAF (slika 4).

Slika 4. Polaganje cjevovoda Osekovo-Ravnik ispod instalacija Jadranskog naftovoda


U području retencije Lonjsko polje cjevovod se polaže paralelno s trasom pristupnog puta istočno od krajnje točke poprečnog presjeka s odvodnim kanalom (slika 5.). Udaljenost osi cjevovoda od ruba kanala iznosi cca 3,0 m, a od nožice nasipa cca 6,0 m.

Slika 5. Polaganje cjevovoda u Lonjskom polju

Park prirode Lonjsko polje-priprema za iskop i montažu cjevovoda
Park prirode Lonjsko polje -zatrpavanje položenog cjevovoda


Trasa tlačnog cjevovoda završava na udaljenosti cca 9,6 m od ograde postojećeg pogona za preradu vode Ravnik. Na završetku cjevovoda izvedemo je okno u kojem je ostavljena mogućnost priključka tlačnog cjevovoda na novi pogon za preradu vode DN 500. Cjevovodom DN 250 priključen je tlačni cjevovod na postojeći pogon za preradu vode Ravnik koji je proveden uz ogradu dvorišta do postojećeg vodospremnika.

Objekti na trasi cjevovoda

Na trasi cjevovoda postoje elementi neophodni za funkcioniranje cjevovoda, a to su muljni ispusti, zračni ventili, sekcijski zasuni i potrebni odvojci, te kompenzacijska komora za zaštitu cjevovoda od tlačnog prekoračenja (hidrauličkog udara).Svi ti elementi su uz odgovarajuće fazonske komade i armature smješteni u zasebne građevine- zasunska okna.

Muljni ispusti služe za funkciju ispiranja i ispuštanja vode u slučaju oštećenja cjevovoda iz istog.Na dionici cjevovoda kroz retenciju Lonjsko polje nema objekata jer je područje retencije poplavno, pa funkciju muljnog ispusta na najnižoj točki – u blizini zdenca ima nadzemni hidrant.

Križanje cjevovoda s prometnicama

Cjevovod se križa sa državnom, županijskom i lokalnom cestom. Prolazi cjevovoda ductil DN 500 izvode se ispod cesta kroz zaštitnu poliestersku cijev DN 820.

Slika 6.Prijelaz cjevovoda ispod ceste Stružec-Osekovo


Križanje cjevovoda s vodotocima

Cjevovod se križa sa vodotocima- melioracijski kanalima na pet stacionaža. Cjevovod se polaže 1,5 metara ispod dna kanala i zaštičen je betonskim gredama.

Križanje cjevovoda sa instalacijama tvrtke PLINACRO d.o.o. Zagreb

Tlačni vodoopskrbni cjevovod od crpilišta Osekovo do PPV Ravnik križa se s instalacijama plinovoda tvrtke PLINCRO (sl.7.) na četiri lokacije. Na tom dijelu cjevovod je izvana zaštićen polietilenskim omotačem.

Slika 7. Polaganje cjevovoda ispod magistralnog plinovoda, sjeverno od autoceste


Križanje cjevovoda s instalacijama tvrtke INA SD Naftaplin

Tlačni vodoopskrbni cjevovod od crpilišta Osekovo do PPV Ravnik križa se s instalacijama plinovoda tvrtke INA –Naftaplin d.d. na tri lokacije. Na tom dijelu cjevovod je izvana zaštićen polietilenskim omotačem.

Križanje cjevovoda s Jadranskim naftavodom (JANAF)

Tlačni vodoopskrbni cjevovod od crpilišta Osekovo do PPV Ravnik križa se s instalacijama Jadranskog naftovoda na jednom mjestu,u stacionaži 1+398,15.

Kompenzacijska komora Osekovo (KKO)

Kompenzacijska komora je armirano betonska građevina koja se sastoji od Vodne komore volumena 100m3 , Ulazne građevine za smještaj zasuna i ispusnog cjevovoda.Visina građevine je 6,26 m iznad terena, 2,45 m iznad nasipa, a ukopana 2,75 m od površine terena.

2. Novi pravac regionalnog sustava Moslavačka Posavina:Kutina –Lipovljani- u Kutini

Slika 1. Početna dionica regionalnog sustava Kutina-Lipovljani u KutiniPlanom za 2009. godinu predviđena je gradnja početne dionice regionalnog sustava Kutina-Lipovljani od ulice Matije Gupca do ulice Kralja Zvonimira u dužini od 650 metara promjera cjevovoda DN 315.

Vodovod će dovesti vodu do svih istočnih naselja Grada Kutine a gradit će se po etapama: Kutina grad, Kutina - Ilova – Banova Jaruga i etapa Banova Jaruga – Torovi kod Lipovljana duljine 19.7 km. Prve dvije dionice trebale bi biti završene do kraja 2010.

Radovi na dionici u gradu Kutini između ulica M.Gupca i K.Zvonimira počeli su u svibnju 2009. godine, a u rujnu je izvršena tlačna proba. Radove je u potpunosti izvela Moslavina d.o.o.
Gradnja slijedećih dionica odvijati će se paralelno sa završetkom spajanja novih izvora vode u Osekovu sa pogonom prerade vode u Ravniku, jer bez novih količina voda iz Osekova nije moguće staviti u funkciju ni buduće dijelove magistralnih pravaca.

Za kompletni projekt gradnje 19.7 km regionalnog vodovoda, Hrvatske vode i jedinice lokalne uprave i samouprave trebaju osigurati 25 milijuna kuna.