Precrpne stanice vodovoda Kutine
Precrpne stanice vodovoda Kutine

1.Crpna stanica Visoka zona- zapad Vinogradska

Gradnja crpne stanice u Vinogradskoj ulici i 9000 metara polietilenskog cjevovoda u Visokoj zoni grada Kutina planirana je 2003. godine da bi se osigurala vodoopskrba potrošača Visoke zone-zapad koji su smješteni iznad 134 m geodetske visine, za otprilike 423 domaćinstva i oko 157 kuća za odmor. Izgrađena ulična mreža je prikazana u tablici 1.

Tablica 1. Ulična mreža „Visoka zona-zapad“ - Kutina

Ulica Broj domaćinstva Duljina (m) Promjer PE (mm) Nadmorska visina
Vinogradska 182 2870 200 160,21-216,0
Matije Gupca 114 1530 110 181,3-144,0
Kutinska lipa 98 2600 125 216,0-134,0
Brdovita 21 720 110 169,10-146,0
Repušnička lipa 60 1280 125 195,2-152,0
Ukupno 475 9000    

Slika 1. Shema vodovodne mreže Visoka zona-Zapad

Građevinska dozvola za crpnu stanicu i vodovod „Visoka zona-zapad“ je dobivena 14.11.2003. godine. Crpna stanica je izgrađena 2004. godine, a cjevovodi su izvedeni 2004. i 2005. godine. Uporabna dozvola je dobivena za sve radove 11.7.2005. godine.

Shema vodovodne mreže „Visoka zona-zapad“prikazana je na slici 1., a crpna stanica u Vinogradskoj ulici na slici 2.

Snimljeno 14.10. 2009.
Hidroblok u CS u Vinogradskoj ulici-snimljeno 18.11.2009.

Crpna stanica se nalazi pored vodospreme u Vinogradskoj ulici. U crpnoj stanici se nalaze: hidroblok s tri vertikalne centrifugalne crpke, upravljački ormar za automatsku regulaciju i podešavanje režima rada crpki. Crpke su spojene u paralelan rad i povezane su direktno na glavni cjevovod vodospreme, DN 400. Svaka crpka ima posebni usisni cjevovod, DN 50 i DN 100. Crpna stanica osigurava tlakove od 9,5 bara i količine od 15, 34 l/s što odgovara zahtjevima vodoopskrbe i potrebe hidrantske mreže.

U 2005. godini izvedena je preostala mreža „Visoka zona-zapad“ duljine 2710 metara,odnosno po ulicama kako je prikazano u tablici 2.

2.Precrpna stanica Goilska

Gradnja precrpne stanice u Goilskoj ulici nasuprot kućnog broja 40, na koti 127,48 m n v, produžetak postojećeg cjevovoda u Goilskoj ( Slika 2.), kao i dio cjevovoda za spoj s ulicom Ravnice duljine 1160 metara, planirana je idejnim projektom Vodoopskrba“Visoke zone“ grada Kutine i naselja Goilo, IPZ d.d.koji postoji još od 1999. godine.

Precrpna stanica Goilska (slika 4.) je predviđena da opskrbljuje i dio Mihanovićeve ulice kao i dio ulice Ravnice.

Precrpna stanica Goilska, snimljeno 15.10. 2009
Hidroblok u PS Goilska-snimljeno18.11.2009.

Precrpna stanica ima hidro-blok s četiri centrifugalne crpke spojene u paralelni rad i povezane direktno na ulični cjevovod u Goilskoj ulici. Kapacitet hidro-bloka kod količine od 12 l/s zadovoljava uvjete dobave vode i sa protupožarnog i sanitarnog stajališta vodoopskrbe.
Građevinska dozvola za crpnu stanicu Goilska je dobivena 8.12.2004. godine, a uporabna dozvola 11.7. 2005. godine.

Izgradnjom precrpne stanice u Goilskoj ulici stekli su se uvjeti za produžetak postojeće mreže u ulicama: Goilska, Mihanovićeva, i Ravnice (nazvan Spojni cjevovod).
Spojni cjevovod (Shema na slici 3.) je izgrađen 2003. godine. Duljina mreže prikazana je u tablici 3..

U Goilskoj ulici je bila izgrađena vodovodna mreža O 110, PE, u dužini 1120 metara koja se napaja iz cjevovoda ulice Vladimira Nazora O 160. Vodovodom se snabdijevalo oko 70 domaćinstava. Budući da se ulica proteže od 114 m n v do 163 m n v, dio potrošača (oko 80 domaćinstava) iznad kote130 m n v nije imao zadovoljavajući radni pritisak u mreži.

Tablica 3. Ulična mreža Spojnog cjevovoda

Ulica Broj domaćinstva Duljina (m) Promjer PE (mm) Geodetska visina
Mihanovićeva 73 626 110 151-167
Goilska 10 232 110 155-158
Ravnice 36 302 110 163-137
Ukupno 119 1160    

Stara i nova vodovodna mreža u ulicama iznosi: Goilska 1300 m, Mihanovićeva 1750 m i Ravnice 940 m, ili ukupno 3990 metara.

Slika 2. Shema vodovoda u Goilskoj ulici


Slici 3.Shema Spojnog cjevovoda

3.Hidroforsko postrojenje HP 158 IH u Vinogradska-Repušnica

Grad Kutina, Vlastiti pogon ugovorio je gradnju Hidro-postaje za održavanje tlaka u mreži dugoj 1100 metara i snabdijevanje 100 potrošača u Vinogradskoj ulici u Repušnici.
HP postrojenje je izvedeno 1998. godine, ima dvije vertikalne crpke VCV 50/8 (jedna radna, 1 rezerva), hirdoforsku posudu 1,5 m3 koje osigurava protok 14 m3/h i tlak 6 bara.

Slika 5. Hidroforsko postrojenje Vinogradska-Repušnica
Snimljeno 15.10. 2009.
HP postrojenje Repušnica, snimljeno 18.11.2009.

4.Precrpna stanica „Novo Brdo“ Husain

Cjevovod u ulici Novo Brdo dužine 1300 metara (PE O 160-1100 m i PE O 110 200 m) izgrađen je 2002. godine. Građevinska dozvola za produžetak vodovoda je dobivena 19.7.2002. godine, a uporabna dozvola 6.10.2003.godine.

Ulica Novo Brdo proteže se s 131 m.n.m.do 210 m.n.m.i potrošači na kotama iznad 138 m.n.m.nemaju zadovoljavajući radni pritisak u mreži.

Slika 6. Shema cjevovoda Novo brdo Husain

Precrpna stanica Novo Brdo (Sl.7.) je smještena sa zapadne strane početka ulice, iza kućnog broja 62, na koti 132 m.n.m..
Precrpna stanica Novo Brdo je dobila građevinsku dozvolu 25.4.2002., izmjenu građevinske 30.8.2004. godine.Izgrađena je tijekom 2003/2004 godine, a uporabnu dozvolu 23.3. 2005. godine.

Sl. 7. Precrpna stanica Novo Brdo Husain

Snimljeno 15.10. 2009.
Hidroblok PS Novo Brdo, snimljeno 18.11.2009.

Precrpna stanica Novo Brdo se sastoji od:
-hidro bloka s tri vertikalne centrifugalne crpke
-upravljačkog ormara za automatsku regulaciju i podešavanje režima rada crpki
-objekta za smještaj opreme dimenzija 400x300x300 cm

Hidro-blokovi su izgrađeni kao jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline namijenjene podizanju tlakova u vodoopskrbnim sustavima. Hidro-bloka je spojen direktno na priključni cjevovod. Crpke su postavljene na jedinstveno postolje, koje je snabdjeveno prigušivačima buke i vibracija. Priključni cjevovod je pomoću kompenzatora odvojen od hidro bloka.Svaka crpka ima po jedan povratni ventil i leptiraste zatvarače. Tlačni spremnik s membranom 100 litara, na tlačnoj strani upravlja protokom. Kapacitet hidro-bloka zadovoljava uvjetima dobave 13,15 l/s u hidrantsku mrežu.
S obzirom na uvjete za pitku vodu u zimskim uvjetima unutrašnjost prostora se zagrijava električnim grijačem na temperaturu 15 o C
Za potrebe vodoopskrbe naselja Mišinka i Gojlo kao i dijela naselja Kutinska Ciglenica, precrpna stanica „Novo Brdo“opskrbljivat će vodom podzemnu vodospremu na vrhu ulice Novo brdo, iz koje će se novom precrpnom stanicom (hidroblokom) voda pumpati u vodovod naselja Mišinka , Gojlo i dio naselja Kutinska Ciglenica. Do sad je naselje Gojlo opskrbljivano pitkom vodom koja se dovozi autocisternom. Ista se istakala u vodospremu na Gojlu iz koje je gravitacijskim vodovodom naselje Gojlo dobivalo vodu.
Dakle po izgradnji vodovoda Mišinka-Gojlo i precrpne stanice na vrhu ulice Novo brdo, prestat će odvoz vode autocisternom i potrošači će dobivati vodu iz distribucijsko sustava.

5.Precrpna stanica Staro Brdo Husain

U ulici Staro brdo je bila izgrađena vodovodna mreža od pocinčanih cijevi DN 50 u dužini od 450 m koja se napaja iz glavnog cjevovoda iz ulice Petra Zrinskog promjera O 160 mm za opskrbu oko 40 domaćinstava.
Ista je služila za opskrbu oko 40 domaćinstava iz ulice Staro brdo. Obzirom da je ulica Staro brdo naseljena u cijeloj dužini i da se proteže visinski od kote 138 m n v do 201,87 m n v , bilo je potrebno izgraditi novi vodovod u dužini 1410 metara, tj. cijelom ulicom Staro brdo i precrpnu stanicu koja bi omogućila vodoopskrbu viših dijelova ulice. Istovremeno će se izgradnjom precrpne stanice povećati tlak u vodovodnoj mreži ulice Staro brdo i ulice F.K. Frankopana.
Građevinska dozvola za produžetak postojećeg cjevovoda u ulici Staro Brdo duljine 1410 metara je dobivena 29.9.2006.godine. Cjevovod je izveden 2006. godine, a uporabna dozvola je dobivena 25.5.2007. godine.

Slika 8. Precrpna stanica Staro Brdo Husain

Snimljeno 15.10. 2009.
Hidroblok PS Staro Brdo, snimljeno 18.11.2009.

Sl.9. Situacija precrpne stanice Staro brdo Husain

Građevinska dozvola za precrpnu stanicu Staro brdo je dobivena 25.4.2002. godine, izgrađena je 2005, a uporabnu dozvolu je dobila 7.6.2006. godine. Ima hidro- blok s tri centrifugalne crpke spojene u paralelni rad i povezane direktno na ulični vodovod. Za normalnu opskrbu najviših dijelova ulice crpna stanica osigurava tlakove od 12 bara i količine od 12,86 l/s.

6. Precrpna stanica Šatrovac

Za naselje Šartovac treba izvesti vodovodnu mrežu u dužini 2280m od spoja na postojeći vodovod O 180 mm prema Slatini i 390 metara za ulicu Šartovačko brdo (Slika 10.). Za vodovodnu mrežu naselja Šartovac iprecrpnu stanicu dobivena je građevinska dozvola 28.12.2007. godine.

Slika 11. Shema Vodovoda Kutina-Sjever

Za osiguranje dovoljne količine vode i potrebnog pritiska u mreži potrebno je izgraditi precrpnu stanicu u Kutinskoj Slatini na 114 m n v.. Precrpna stanica će osigurati opskrbu i naselja Brinjani, Stupovača, Čaira i ulice Mate Lovraka u Kutinskoj Slatini.

Slika 10. Precrpna stanica Šartovac, pogled sa dvije strane

Snimljeno 15.10. 2009.
Snimljeno 15.10. 2009.

Precrpna stanica je zidani objekt u kojem je smješten hidroblok, razvodni ormar i električni grijač s obzirom da se unutrašnjost prostora zimi mora zagrijavati na temperaturu 15o C.


Mreža i precrpna stanica su izvedeni 2009. godine i bit će puštene u rad do konca 2009. godine (slika 11-13.)
Precrpna stanica za opskrbu naselja Šartovac (90 domaćinstva), Šartovačko brdo (15 domaćinstva), Slatinu, ul. Mate Lovraka (82 domaćinstva) i Čaira (108 domaćinstva),nalazi se uz asfaltnu pronetnicu u ulici Stjepana Kefelje u Kutinskoj Slatini.

Slika 12. Obilježavanje trase vodovodne mreže u Šartovcu
Slika 11. Trasa cjevovoda u Šartovcu
Slika 13. Montaža hidrobloka u PS Šartovac

7.Precrpna stanica za Mišinku i Gojlo

Građevinska dozvola za precrpnu stanicu Mišinka –Gojlo dobivena je 28.12. 2007 godine. Stanica je izgrađena 2009. godine i bit će stavljena u pogon do konca iste godine.

Slika 14. Precrpna stanica Mišinka –Gojlo

Snimljeno 15.10. 2009.
Hidroblok PS Mišinka Snimljeno 20.11. 2009.

Precrpna stanica ima hidro blok s tri centrifugalne crpke koje su spojene u paralelan rad i povezane direktno na podzemni čelični spremnik od 80 m3 koji se puni iz postojećeg vodovoda O 110 mm u ulici Novo brdo.

Građevinska dozvola Vodovod Mišinka-Gojlo i Vodovod Šartovac je dobivena 28.12.2007. godine, izgrađeni su 2009. godine i bit će pušteni u rad do kraja iste godine.
Potvrda glavnog projekta (građevinska dozvola) za vodovod naselja Kutinska Slatina, ulicu Stjepana Kefelje i ulicu Mate Lovraka dobivena je 18.12. 2008. godine.

Pomoću crpki voda se do naselja Gojlo doprema vodovodom dužine 2927 m. Crpke imaju potisni pritisak od 7-8 bara koji osigurava pri maksimalnoj potrošnji od 13 l/s pritisak od 3 bara na kraju dionice. Kroz naselje Mišinka pritisci se kreću od 6,6 -5,7 bara te će za kućne priključke trebati ugraditi reducir ventile.

Slika 15-20. Radovi na izgradnji vodovoda Mišinka -Gojlo

Slika 15. Tabla sa oznakom gradilišta Mišinka –Gojlo Snimljeno: 07.05.2009.
Slika 16. Trasa cjevovoda Mišinka -Gojlo Snimljeno: 16.06.2009.
Slika 17. Trasa cjevovoda Mišinka -Gojlo Snimljeno: 19.06.2009.
Slika 18. Prip rema za bušenje trase cjevovoda Mišinka -Gojlo ispod saobračajnice Snimljeno: 15.07.2009.
Slika 19. Bušenje ispod saobraćajnice Snimljeno: 15.07.2009.
Slika 20. Bušenje ispod saobraćajnice Snimljeno: 15.07.2009.


Slika 21-26. Spremnik za vodovod Mišinka
Slika 21.Postavljanje izolacije. Snimljeno: 21.07.2009.
Slika 22.Postavljanje izolacije. Snimljeno: 21.07.2009.
Slika 23. Izolirani_spremnik. Snimljeno: 21.07.2009.
Slika 24. Postavljanje izolacije. Snimljeno: 21.07.2009.
Slika 25. Postolje spremnika za vodu. Snimljeno: 21.07.2009.
Slika 26. Spremnik za vodu na Mišinki. Snimljeno: 21.07.2009.