Moslavina d.o.o. > Informacije > Promo materijali > Investiranje u crpilište Ravnik
Investiranje u crpilište Ravnik

Na distributivnom području Moslavine d.o.o. ima preko 8500 priključaka. Postotak stanovništva priključenog na sustav javne vodoopskrbe iznosi oko 70% za Grad Kutinu i Općinu Popovača te oko 50% za Općinu Velika Ludina. Voda se crpi na crpilištu Ravnik u Popovači. Dnevno se na pogonu Ravnik preradi između 4500 i 5000 m3 vode koja se putem 245 km vodovodnih cijevi distribuira do krajnjih korisnika.

Moslavina d.o.o. svakodnevno ulaže u izgradnju novih cjevovoda s ciljem da što više stanovništva dobije mogućnost priključenja na vodovodnu infrastrukturu, obavlja brojne rekonstrukcije cjevovoda s ciljem da korisnicima omogućimo kvalitetniju vodoopskrbu, zamjenjuje dotrajale dijelove sustava da bi se vodoopskrba građana na području grada Kutine i u općinama Popovača i Velika Ludina odvijala normalno.

Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. u srpnju 2007. godine na konferenciji za novinare održanoj na crpilištu vode u Ravniku istaknuo je da je došlo do povećanja proizvodnje vode na crpilištu za 37, 5 %. te da su pred nama i određene investicije za dobro funkcioniranje sustava vodoopskrbe:
-zamjena kompresora (Slika 1-4),
-bušenje zamjenskog bunara (Slika 1-10)

Zamjena kompresora

Za uspješnu provedbu procesa deferizacije (oksidacije otopljenog dvovalentnog željeza u vodi) potreban je komprimirani zrak određenog pretlaka u količini 36-72 m3/h..Projektom su odabrani kompresori tipa ELMK – 2040 Energoinvest-Doboj i bili su u radu od 1983. godine. Zbog dotrajalosti i nemogućnosti servisiranja, zamijenjeni su novim (Slika 1-4), proizvođača CompAir, DAR d.o.o. iz Slavonskog Broda.
Jedan kompresor je radni a drugi ugrađena rezerva. Kompresor puni stlačenim zrakom spremnik –posudu pod tlakom. Proizvođač preporučuje da najduži stalni rad kompresora bude ispod 4 sata.

Slika 1-4. Montaža novih kompresora za tehnološki proces deferizacije vode za piće u Ravniku

Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.

Zamjena starog RNB3 zdenca u Ravniku Novim istražno-eksploatacijskim zdencom RNB-3A

U svrhu osiguranja vodoopskrbnog sustava Kutine, Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek je krajem 2007. godine izveo novi eksploatacijski zdenac RNB-3A u blizini starog zdenca RNB-3 na crpilištu Ravnik.

Zdenac RNB-3 je bio pušten u rad 1983. godine. Imao je izračunati kapacitet 14,8 l/s, a stvarni je iste godine bio znatno niži, tek 6,2 l/s. Kapacitet zdenca je prvih 7 godina bio oko 6,0 l/s, slijedećih 5 godina mu se prepolovio, pa se zdenac često štedljivo koristio.
U 5. mjesecu 2007. godine kapacitet mu je bio 1,0 l/s, te je donesena odluka o prestanku rada istog. Iz literature je poznato da se zdenac treba čistiti ili zamijeniti novim kada njegova izdašnost padne 30 % u odnosu na početnu vrijednost.

Bušenje novog zdenca izvedeno je strojem CONRAD-COMAX 800 rotacijskim načinom uz reverzno ispiranje bušotine.Neke faze rada prikazane su na sl.(1-10).
Promjer bušenja je O780 mm, a konačna dubina zdenca je116,0 m.Ugrađena je prokrom konstrukcija zdenca promjera O 406 mm.
Crpkom kapaciteta 20 l/s izvedeno je pokusno crpljenje uz mjerenje povrata razine.Radi stabilnosti vodonosnog sloja i dužeg radnog vijeka zdenca , preporučeno je maksimalno crpiti 11,0 l/s na dubinu usisne košare oko 40 m.

Slika 1-10. Faze bušenja zdenca RNB-3A na crpilištu Ravnik

Sl.1. Oprema za bušenje zdenca i priprema bunarskih cijevi
Sl.2. Postrojenje za bušenje bunara
Sl.3. Svrdlo za bušenje zdenca DN 800-izvođač Vodovod Osijek
Sl.4.Spuštanje bunarskih cijevi
Sl.5. Sito bunara krom-nikal čelik DN 400
Sl.6. Ispitivanje izdašnosti, kapaciteta zdenca RNB-3A
Sl.7. Ispitivanje izdašnosti, kapaciteta zdenca RNB-3A
Sl.8. Djelatnici Ravnika montiraju bunarsku crpku zdenca RNB-3A
Sl.9. Djelatnici Ravnika spuštaju bunarsku crpku u zdenac RNB-3A
Sl.10. Djelatnici Ravnika spuštaju bunarsku crpku i bunarski cjevovod u zdenac RNB-3A