Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: DJELATNOSTI » Odvodnja i pročišćavanje otpadne vode

 

malaISO22000.jpg

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
 OPĆENITO

Izgradnju i razvoj sustava odvodnje otpadnih voda u gradu Kutini uvjetovala je izgradnja i proširenje Tvornice mineralnih gnojiva 1968. i 1982. godine. U užem području grada Kutine izgrađen je mješoviti sustav odvodnje sa rasterećenjem viška oborinskih voda u vodotoke, dok je u prigradskim naseljima grada Kutine sustav javne odvodnje izgrađen samo djelomično.

Kutinski sustav javne odvodnje pokriva veći dio grada Kutine i manji dio naselja Repušnica sa izgrađenom mješovitom kanalizacijom. Izgrađeno je 13 km glavnih kolektora i 12,8 km sekundarne mreže, na koju je priključeno 13000 stanovnika ili 88 %. Potrebno je još izgraditi 30 km kolektorske mreže, 7 precrpnih stanica i 6 km tlačnog cjevovoda.

Otpadne i oborinske vode od gradske mreže prema uređaju odvode se kolektorom promjera 1800mm na kojem nema nikakvih kišnih rasterečenja. Sanitarne otpadne vode iz Tvornice mineralnih gnojiva ispuštaju se u javni sustav odvodnje preko kontrolnog okna, ali ne i tehnološke otpadne vode.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kutini izgrađen je prema građevinskoj dozvoli iz 1988.godine, pušten je u rad 18.9.1990.s privremenom dozvolom na rok od šest mjeseci.,a 1.1. 1996., prešao je na upravljanje  JKP Komunalac Kutina, danas Moslavina d.o.o. Kutina.

Kontrola kakvoće otpadne vode prati se laboratorijski od 10.10. 1996. godine kada je sklopljen ugovor o ispitivanju kakvoće otpadne vode s IRI Sisak d.d. Sisak. Obradom podataka dobivenih analiza otpadnih voda testiran je uređaj i zatražena je Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda, koju su izdale Hrvatske vode Zagreb, 15.7.1998. godine. Po isteku roka te dozvole 2003.godine, izdana nam je nova dozvola i dozvolbeni nalog  s rokom važenja do 2011. godine.

Uređaj za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda obrađuje prosječno 225 m3/h vode, 5400 m3/dan, odnosno 2 000000 m3/godišnje. Na uređaju se odvaja kruti otpad i mulj na finim rešetkama, tovari se u kontejnere, odvozi na gradsku deponiju smeća u Kutini, a izbistrena voda se ispušta u recipijent, lateralni kanal Kutina – Ilova.

Putem kontrolno-mjernog okna, na ulazu i izlazu iz uređaja za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda, obavlja se kontrola kakvoće vode jedanput mjesečno, na sadržaj ukupnih ulja i masti, biološke i kemijske potrošnje kisika i suspendirane tvari. Četiri puta godišnje kontrolira se i kakvoća vode u recipijentu, lateralnom kanalu Kutina Ilova, koji je pritoka rijeke Ilove (vodotok III. Kategorije), na udaljenosti 50 metara uzvodno i nizvodno od ispusta vode u recipijent.

Obradom raspoloživih rezultata mjerenja parametara zagađenja na izlazu dobiven je slijedeći dijagram:Dozvolbenim nalogom izdanim od strane «Hrvatskih voda» 21.7.2003. godine dozvoljava se ispuštanje otpadnih voda obrađenih na uređaju u lateralni kanal Kutina-Ilova, a pročišćene otpadne vode trebaju zadovoljiti slijedeće pokazatelje: BPK 60 mg O2/l, KPK 1550 mg O2/l, suspendirana tvar 60 mg/l, ukupna ulja i masti 40 mg/l, ukupni dušik 42 mg/l.

Iz prikazanih rezultata je vidljivo da je postotak uklanjanja ulja i masti dosta visok, dok je uspješnost uklanjanja BPK/KPK znatno manja. U značajnoj većini provedenih mjerenja KPK i BPK na izlazu zadovoljavaju postavljen zahtjev, a koncentracije suspendirane tvari te ulja i masti na izlazu su znatno manje od dopuštenih.


 

 

REKONSTRUKCIJA UREĐAJA

Tijekom rada uređaja za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda uočeno je da su pužne crpke znatno većeg kapaciteta od potrebnog za količine vode koje prolaze kroz uređaj, a da je izlazni kanal iz uređaja premalog kapaciteta i kod trenutnih protoka vode iznad 300 l/s višak vode se usmjerava  u ispusni kanal, bez pročišćavanja, te je bila nužna rekonstrukcija. Rekonstrukcija pužnih crpki uređaja izvršena je prema projektnoj dokumentaciji 1996. godine u vrijednosti 2,6 mil. Kn Tom je prilikom ugrađena automatska ulazna zaštitna rešetka, zaklopke na ulaznom i rasteretnom kanalu, pužna crpka kapaciteta 60 l/s, komora sa dvije potopne muljne crpke kapaciteta  30 l/s, novi rasteretni kanal sa elektro opremom i automatikom.
Izrađen je projekt za rekonstrukciju izlaznog dijela uređaja i nabavljen je dio opreme 2007., a rekonstrukcija vrijedna 2,0 mil. Kn će se izvesti  2008. godine. 

Za biološko pročišćavanje voda treba tek ispitati mogućnost zajedničkog pročišćavanja voda od strane Moslavine d.o.o. i Petrokemije na zajedničkom uređaju. Sada se u lateralni kanal ispušta svaki dan 17.000 m3 otpadne vode bez biološkog pročišćavanja od kojih se 32 % odnosi na mehanički pročišćene komunalne vode i 68% na petrokemijske tehnološke vode iz predtretmana.

U 2008. i 2009. godini prikupljat će se podaci za izradu studije utjecaja rada uređaja za biološko pročišćavanje voda na okoliš, 2010. izradit će se idejno rješenje i glavni projekt uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda, a izgradnja biološkog uređaja vrijednog  oko 5 milijuna eura, planirana je u 2011. i  2012. godini.

 


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login