Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: CJENIK

 

malaISO22000.jpg

Prikaz novih cijena komunalnih usluga  

Nove cijene su na snazi od 01.06.2018. godine. 

Od 01.06.2018. godine mijenjaju se cijene fiksnog i varijabilnog dijela za usluge vodoopskrbe te sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda.


JAVNE USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

STAMBENI PROSTOR

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):
- Usluga javne vodoopskrbe:         19,50 kn
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:  5,30 kn
- Usluga pročišćavanja:              2,30 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):
- Usluga javne vodoopskrbe:          5,40 kn
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:  1,80 kn
- Usluga pročišćavanja:              1,40 kn
Naknada za razvoj (po m3)           
 - Grad Kutina:                      3,00 kn
 - Grad Popovača:                    3,00 kn
 - Općina Velika Ludina:             2,00 kn
Naknada za korištenje voda (po m3):  2,85 kn
Naknada za zaštitu voda  (po m3):    1,35 kn

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!
Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica).

POSLOVNI PROSTOR

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):
- Usluga javne vodoopskrbe:          19,50 kn
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:   5,30 kn
- Usluga pročišćavanja:               2,30 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):
- Usluga javne vodoopskrbe:          11,40 kn
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:   2,50 kn
- Usluga pročišćavanja:               2,00 kn
Naknada za razvoj (po m3)          
 - Grad Kutina:                       4,50 kn
 - Grad Popovača:                     4,50 kn
 - Općina Velika Ludina:              3,00 kn
Naknada za korištenje voda (po m3):   2,85 kn
Naknada za zaštitu voda  (po m3):     1,35 kn

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!
Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica).

SOCIJALNA KATEGORIJA

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (po potrošaču):
- Usluga javne vodoopskrbe:          11,70 kn
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:   3,18 kn
- Usluga pročišćavanja:               1,38 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (po m3):
- Usluga javne vodoopskrbe:           3,24 kn
- Usluga sakupljanja otpadnih voda:   1,08 kn
- Usluga pročišćavanja:               0,84 kn
Naknada za razvoj (po m3)           
 - Grad Kutina:                       3,00 kn
 - Grad Popovača:                     3,00 kn
 - Općina Velika Ludina:              2,00 kn
Naknada za korištenje voda (po m3):   2,85 kn
Naknada za zaštitu voda  (po m3):     1,35 kn

Cijene ne uključuju PDV (13%) koji se obračunava samo na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene. Na naknade se ne obračunava PDV!
Uslugu pročišćavanja otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje koji je spojen na uređaj za pročišćavanja otpadnih voda u Kutini (korisnici spojeni na javnu odvodnju u MO Kutina i MO Repušnica).
Povlaštena cijena za socijalnu kategoriju vrijedi do količine od 70 litara dnevno po članu kućanstva, a ostatak se naplaćuje po regularnoj cijeni za stambeni prostor.

CIJENE VODNIH USLUGA ISTE SU ZA SVE JLS osim naknade za razvoj koju svaka JLS definira prema svojim željama i potrebama!

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesi li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge sakupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja tamo gdje se ista pruža) se naplaćuje prema količini (m3) ispuštene otpadne vode izmjerene na mjeraču protoka mjesečno. 

 

CIJENA PRIKLJUČENJA NA USLUGU VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Od svibnja 2013. ukinute su naknade za priključenje te se plaćaju samo stvarni troškovi priključenja (materijal i spoj na ulični vod zaključno sa ventilom iza vodomjera). Više informacija o uvjetima i cijenama priključenja možete dobiti na telefon (044) 691- 424 (Dinko Doležal, mag.ing.el).


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login