Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
EN.2.1.16. – FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKBE/ODVODNJE

  

U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje Moslavina d.o.o. je u svibnju 2015. godine prijavila tri svoja projekta započeta 2012. godine.

Svrha ovog poziva je bila dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.

Nakon administrativne provjere projektnih prijava u sektoru za projekte sufinancirane sredstvima EU u Hrvatskim vodama, dva od tri prijavljena projekta Moslavine d.o.o. su uvrštena u program financiranja EN.2.1.16. dok je treći prijavljeni projekt naknadno također uvršten u isti program.


 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login